ரிபா தேவராஜ்

ty;YeH – b.vd;.A.v];.v];.gp.

fy;tp: nrd;id ];nly;yh Nkup fy;Y}upapy; nghUshjhu KJfiy kw;Wk; vk;.gpy;. gl;lk;. nrd;id kfspH fpwpj;Jtf; fy;Y}upapy; tuyhw;Wj; Jiwapy; ,sq;fiyg; gl;lk;.

gapw;rp:
Nkk;ghl;L Ma;Tfspy;; uPgh 14 tUlq;fs; mDgtk; ngw;wtH. b.vd;.v];. ,e;jpah kw;Wk; [p.vg;.Nf. ,e;jpah Nghd;w epWtdq;fspy; gzpGupe;jtH. ru;tNjr mikg;Gfs; kw;Wk; khepy muRfSf;fhf Ma;Tj; jpl;lg;gzpfis tbtikj;J> nray;gLj;jp> epUtfpj;jtH. MsT kw;Wk; juj;jpw;fhd fzf;nfLg;Gfs;> kw;Wk; gpur;rhu kjpg;gPLfs; Nghd;wtw;wpy; mDgt nfhz;ltH.